SOIGAMA

Thương hiệu: yduocgiahung Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
32.000₫
Thông tin nổi bật
- Trừ thấp nhiệt, tăng lưu lượng mật và tống sỏi ra ngoài
- Điều trị sỏi gan mật, nhiểm khuẩn đường ruột, viêm túi mật
Chính sách tại Y dược Gia Hưng
Chính sách tại Y dược Gia Hưng

Sản phẩm chính hãng

Chính sách tại Y dược Gia Hưng

Tiết kiệm chi phí

Chính sách tại Y dược Gia Hưng

Tư vấn chuyên sâu

Chính sách tại Y dược Gia Hưng

Tận tâm phục vụ

Mô tả sản phẩm

- Trừ thấp nhiệt, tăng lưu lượng mật và tống sỏi ra ngoài
- Điều trị sỏi gan mật, nhiểm khuẩn đường ruột, viêm túi mật

 

GIÔÙI THIEÄU: Do chöùc naêng gan suy giaûm laøm cho löu löôïng maät khoâng ñuû hoå trôï tieâu hoùa. Do thaáp nhieät taùc ñoäng laøm caûn trôû chöùc naêngbaøi tieát cuûa gan maät deã taïo thaønh buøn vaø caën laéng dö thöøa trong gan maät. Laâu ngaøy buøn vaø caën laéng dö thöøa seõ taïo neân soûi gan maät. Coå nhaân töø ngaøn xöa ñaõ döïa vaøo thöïc teá laâm saøng ñeå laäp phöông thuoác Lôïi Ñaûm Baøi Thaïch. Thuoác naøy vöøa theo coå phöông vöøa öùng duïng phöong phaùp ñaëc cheá gia truyeàn ñeå xöû duïng treân nhieàu beänh nhaân coù keát quaû toát trong nhieàu naêm qua

THAØNH PHAÀN:

-Kim tieàn thaûo             23%

-Ngaõi cöùu                     23%

-Hoaøng caàm                 07%

-Moäc höông                  07%

-Uaát kim                       07%

-Ñaïi hoaøng                   12%

-Binh lang                    12%

-Chæ thöïc                      04%

-Haäu phaùt                     04%

-Natri Sulphat                        2,5%

COÂNG DUÏNG:

 

-Tröø thaáp nhieät, taêng löu löôïng maät vaø toáng soûi ra ngoaøi.

-Ñieàu trò beänh soûi gan maät, nhieãm khuaån ñöôøng ruoät, vieâm tuùi maät.

CAÙCH DUØNG:

 

-Ñeå toáng soûi ra ngoaøi: -Ngöôøi lôùn: uoáng moãi laàn 15-20 hoaøn ngaøy 3 laàn

-Ngöôøi lôùn: uoáng moãi laàn 10-15 hoaøn ngaøy 3 laàn sau caùc böõa aên.

-Treû em: uoáng moãi laàn 5-8 hoaøn ngaøy 3 laàn.

THÔØI GIAN ÑIEÀU TRÒ:

 

-Trung bình laø 6 ñeàn 9 thaùng tuøy soûi to nhoû. Coù theå uoáng thuoác laâu daøi. Cöù moãi 3 thaùng duøng thuoác laø neân sieâu aâm gan maät ñeå theo doõi keát quaû.

TAÙC DUÏNG PHUÏ:

 

-Khoâng coù.

CHOÁNG CHÆ ÑÒNH:

 

-Maãn caûm vôùi thuoác, phuï nöõ coù thai.

KHUYEÁN CAÙO:

 

-Ñeå xa taàm tay treû em.

-Ñoïc kyõ höôùng daãn tröôùc khi duøng.

-Neáu caàn theâm thoâng tin xin hoûi yù kieán thaày thuoác hoaëc cô sôû saûn xuaát thuoác.

HAÏN DUØNG: 18 thaùng tính töø ngaøy saûn xuaát.

BAÛO QUAÛN: Nôi khoâ raùo, thoaùng maùt, traùnh aùnh saùng

Liên hệ qua Zalo
hotline
028. 38574008

Giỏ hàng